โรงพยาบาลตราด Trat Hospital

โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล สมรรถนะสูง และทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน (Smart and Intelligent Hospital for Health Literacy)
1) จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิและพัฒนาระบบการบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานในระดับสากล และมีความเป็นเลิศทางการแพทย์ในระดับโรงพยาบาลชั้นนำให้โดดเด่นทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกสาขา การผสานการบริการแบบองค์รวมในการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีชีวิตของชุมชน
2) พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลในเครือข่าย ทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ เป็นหลักทางด้านสุขภาพให้กับชุมชน พร้อมเสริมสร้างความมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ในการจัดการสุขภาพประชาชนร่วมกัน
3) บูรณาการและระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนเพื่อร่วมเสริมสร้างความขีดความสามารถแก่ประชาชนในการจัดการสุขภาพของชุมชน ครอบครัว และตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสุขภาพ และวิถีสุขภาวะที่มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ระบบสุขภาพของชุมชนและประชาชนสามารถจัดการตนเองได้
4) ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพสูง และพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรนวัตกรรม พร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่มีสมรรถนะสูง มีความทันสมัย และมีระบบคุณภาพที่มีมาตรฐานในระดับสากล
5) เสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน การคลังเพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการในทุกด้านของโรงพยาบาลบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการเติบโตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) การเสริมสร้างความพร้อมของโรงพยาบาลทั้งระบบบริการทางการแพทย์ ศักยภาพทางการบริหาร โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาบุคลากรในการร่วมหนุนเสริมการเติบโตของจังหวัดตราดและการเชื่อมโยงบริการสุขภาพกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก และเมืองชายแดน

Rate and write a review

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

ประเภท: โรงพยาบาลรัฐบาล

บริการที่มี

เวลาทำการ